Qlaukoma – Sual 3

Lini Bhatia, M.D.
Teresa C. Chen, M.D.
MEEI

Şəkil 1

Şəkil 2

Şəkil 3

Anamnez

32 yaşlı kişi göz həkiminə eynəklərini yoxlamaq məqsədi ilə müraciət etmişdir. Müayinə zamanı şəkillərdəki görüntülər aşkarlandı. (Şəkil 1,2 və 3)

Suallar və cavablar
1. Şəkil 1-də nə görürsünüz?
Cavab:

Şəkil 1-də buynuz qişanın endotelində piqment depozitləri görünür. Bu depozitlər “Krügenberg iyləri” adlanır. Piqmentin spesifik görüntüyə malik olmasının səbəbi göz daxili mayenin konveksiyası ilə əlaqədardır.

2. Əgər bu vəziyyət qlaukoma ilə müştərək müşahidə olunmursa, o, necə adlanır?
Cavab:

Piqmentin səpələnmə sindromu. Bu xəstələr 25-50% hallarda piqmentli qlaukomanın inkişafına məruz qalırlar və ömrü boyu qlaukoma üçün nəzarət qrupuna daxildirlər.

3. Qlaukomanın bu növünün diaqnostik əlamətləri hansılardır?
Cavab:

Göz daxili təzyiqin artması, GSM-nin ekskovasiyası və görmə sahəsində baş verən dəyişikliklərlə yanşı piqmentli qlaukoma zamanı klassik triada müşahidə olunur. Bura Krügenberq iylərini (Şəkil 1), qüzehli qişanın orta periferiyasının radial transilluminasiya defekti (Şəkil 2) və trabekulyar şəbəkə boyunca sərt piqment depozitləri aiddir. Bu zaman həmçinin büllurun arxa kapsulunun periferiyasında sərt piqment depozitləri (Şieye zolaqları) görünə bilər. Müayinəyə gəlmiş hər bir xəstə qüzehli qişanın transilluminasiya defektinin yoxlanılması üçün müayinə olunmaıdır.

4. Bu xəstələrdə qlaukomanın patogenezi barədə nə deyə bilərsiniz?
Cavab:

Qüzehli qişanın anormal şəkildə arxaya əyilməsi nəticəsində onun arxa piqment epitelinin bullur bağları ilə sürtünməsi baş verir. Bu zaman azad olmuş piqment hüceyrələri yuyularaq ön seqmentin strukturlarının (buynuz qişanın endoteli, trabekulyar şəbəkə, qüzehli qişanın səthi, büllür bağları, büllurun kapsulunun periferiyası, şüşəvari cismin ön hissəsi və s.) üzərinə çökür. Piqmentli qlaukomanın səbəbi trabekulyar şəbəkənin piqment depozitləri ilə tutulması və göz daxili mayenin axmasına mane olaraq, GDT-in artmasıdır.

5. Meyilik yaradan amillər hansılardır?
Cavab:

Piqment səpələnmələri / piqmentli qlaukoma gənc, miopik refraksiyalı, sarışın kişilərdə müşahidə olunur. İfrat yazı və oxu piqmentin yuyulmasını artıra bilər. Bu xəstəliyin əmələ gəlməsində müxtəlif genetik faktorlar mövcuddur.

6. Differnsail diaqnoz hansı xəstəliklərlə həyata keçirilməlidir?
Cavab:

Differensial diaqnostika psevdoeksfoliativ və uveal qlaukomalara eləcə də, yaşla əlaqədar, həmçinin arxa kamera İOL-ın düzgün  yerləşdirilməməsi zamanı baş verən transilluminasiya defektləri ilə həyata keçirilməlidir.

7. Xəstəliyin müalicəsi necə həyata keçirilməlidir?
Cavab:

Piqmentli qlaukomanın müalicəsi birincili açıq bucaqlı qlaukomada olduğu kimi həyata keçirilə bilər. Arqon lazer trabekuloplastikası (ALT) GDT-in aşağı salınmasında effektiv ola bilər. ALT-nin həyata keçirilməsi zamanı seçiləcək enerjinin səviyyəsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Piqmentin səpələnməsi sindromundan əziyyət çəkən xəstələr müntəzəm olaraq müayinə olunmalıdırlar.

Cavablara bax