“MÜASİR OFTALMOLOGİYANIN İNKİŞAFINA YARDIM”

İctimai Birliyinin 

NİZAMNAMƏSİ

 

1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

1.1. “Müasir Oftalmologiyanın İnkişafına Yardım” İctimai Birliyi (bundan sonra, Birlik adlandırılacaq) ümumi maraqlar əsasında birləşmiş, könüllülük, üzvlərinin hüquq bərabərliyi prinsipləri əsasında yaradılan, öz fəaliyyətinin əsas məqsədi kimi gəlir əldə etməyi nəzərdə tutmayan və əldə edilən gəliri öz üzvlərinin arasında bölməyən qeyri-hökumət təşkilatıdır və fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisini əhatə edir.
1.2. Birlik öz fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, “Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, qüvvədə olan digər qanunvericilik aktları və bu nizamnamə əsasında həyata keçirir.
1.3. Birlik Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində dövlət qeydiyyatına alındığı vaxtdan hüquqi şəxs statusu qazanır.
1.4. Birliyin tam adı:
azərbaycan dilində: “Müasir Oftalmologiyanın İnkişafına Yardım” İctimai Birliyi
ingilis dilində: “Assistance for Development of Modern Ophthalmology” Public Union
1.5. Birliyin təşkilati-hüquqi forması: ictimai birlik
1.6. Birliyin yerləşdiyi ünvanı: Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt şəhəri, 18-ci m/r, ev 1 b, mənzil 85.

2. BİRLİYİN MƏQSƏD VƏ VƏZİFƏLƏRİ

2.1. Birliyin fəaliyyətinin əsas məqsədi müasir oftalmologiya elminin nailiyyətlərinin öyrənilməsi və təbliği, habelə bu sahədə əhali arasında profilaktik tədbirlərin tətbiq edilməsinə kömək etməkdən ibarətdir.

2.2. Birlik bu məqsədlərə çatmaq üçün aşağıdakı vəzifələri həyata keçirir:

 • oftalmologiya sahəsində beynəlxalq əlaqələri və mübadilələri inkişaf etdirmək;
 • əhali arasında görmənin qorunması üzrə proqramların həyata keçirilməsinə kömək etmək;
 • maarifləndirici treninq-kursları və seminarları təşkil etmək;
 • bu mövzuda maarifçilik fəaliyyətini həyata keçirmək üçün ədəbiyyat nəşr etmək və yaymaq;

2.3. Bu Nizamnamədə nəzərdə tutulmuş vəzifələri həyata keçirmək üçün Birlik:

 • xarici dövlətlərdə fəaliyyət göstərən müxtəlif qeyri-hökümət təşkilatları ilə əlaqə qurur və onlarla birlikdə layihələr həyata keçirir;
 • elmi araşdırmalar aparır, müxtəlif kurslar və seminarlar, dəyirmi masa və görüşlər, sərgilər təşkil edir, konfranslar, xeyriyyə marafonları, forumlar və sair tədbirlər keçirir;
 • Azərbaycan Respublikasının aidiyyatı dövlət orqanları və bələdiyyələri ilə əməkdaşlıq edir;
 • Azərbaycan Respublikası qanunvericilik aktları ilə qadağan olunmamış digər iş forma və metodlarından istifadə edir.

2.4. Birlik Azərbaycan Respublikasının prezidentinin, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin və bələdiyyələrin seçkilərində iştirak edə bilməz.

3. BİRLİYİN HÜQUQLARI

3.1. Birlik aşağıdakı hüquqlara malikdir:
3.1.1. öz adından əqdlər bağlamaq, əmlak və şəxsi qeyri-əmlak hüquqları əldə etmək, vəzifələr daşımaq, məhkəmədə iddiaçı və ya cavabdeh kimi çıxış etmək;
3.1.2. Azərbaycan Respublikasının ərazisində və xaricdə filial və nümayəndəliklərini təsis etmək;
3.1.3. müxtəlif təşkilatlara üzv olmaq, beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələr saxlamaq;
3.1.4. banklarda hesablar açmaq və hesablaşmalar aparmaq;
3.1.5. müstəqil balansa, möhürə, ştampa və digər rekvizitlərə malik olmaq;
3.1.6. Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktları ilə qadağan olunmayan və nizamnamə məqsədlərinə uyğun olan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq;
3.1.7. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş digər hüquqlardan istifadə etmək;

4. BİRLİYİN ƏMLAKI VƏ MALİYYƏ MƏNBƏLƏRİ

4.1. Birliyin mülkiyyətində binalar, qurğular, mənzillər, avadanlıqlar, inventarlar, pul vəsaitləri, səhmlər, digər qiymətli kağızlar və bu nizamnamə ilə nəzərdə tutulmuş fəaliyyətin maddi təminatı üçün qanunvericiliklə qadağan olunmamış növlərdə əmlak ola bilər.
4.2. Birlik öz öhdəliklərinə görə əmlakı ilə cavabdehdir. Bu əmlak yalnız Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq özgəninkiləşdirilə bilər.
4.3. Birliyin əmlakının pul və digər şəkildə formalaşdırılması mənbələri aşağıdakılardır:
4.3.1. təsisçilərin və ya Birlik üzvlərinin müntəzəm və ya birdəfəlik üzvlük haqları;
4.3.2. idarə, müəssisə, yerli və beynəlxalq təşkilatların və vətəndaşların könüllü verdikləri əmlak və ianələr;
4.3.3. qrantlar;
4.3.4. öz əmlakından istifadə və onun satılması nəticəsində əldə edilən gəlirlər;
4.3.5. sərgilərdən, konsertlərdən və digər tədbirlərdən əldə olunan gəlirlər;
4.3.6. təsis etdiyi müəssisələrin fəaliyyəti nəticəsində əldə olunan gəlirlər;
4.3.7. qanunvericiliklə qadağan olunmamış digər mədaxillər.
4.4. Birliyin üzvləri onun mülkiyyətinə daxil olan ayrı-ayrı obyektlər üzərində xüsusi hüquqlara malik deyil.
4.5. Birlik Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində müəyyən edilmiş qaydada öz fəaliyyətinin məqsədlərinə və əmlakın təyinatına müvafiq olaraq öz əmlakı üzərində sahiblik, istifadə və sərəncam hüququna malikdir.
4.6. Birliyin hesabına daxil olmuş məqsədli vəsait başqa istiqamətlərdə xərclənə bilməz.
4.7. Birlik siyasi partiyalara maliyyə və başqa yardım göstərə bilməz.
4.8. Birlik qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada maliyyə, statistik və sair hesabatlar tərtib edir və dövlət orqanlarına təqdim edir.

5. BİRLİYİN TƏSİSÇİLƏRİ

5.1. Birliyin təsisçiləri hüquqi şəxslər (dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanları istisna olmaqla) və ya 18 yaşına çatmış fiziki şəxslər ola bilərlər.
5.2. Təsisçilər bərabər hüquqlara malikdirlər. Təsisçilərin qarşılıqlı münasibətləri, hüquq və vəzifələri qanunvericiliklə, yaxud onların arasında bağlanmış müqavilə ilə və ya bu nizamnamə ilə müəyyən edilir.
5.3. Azərbaycan Respublikasında hər bir fiziki və hüquqi şəxs (dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanları istisna olmaqla) Birliyin üzvü ola bilər. Birliyin təsisçiləri həm də Birliyin üzvləri hesab olunurlar.
5.4. Birliyə üzvlərin qəbulu Birliyin icra orqanları tərəfindən aparılır.
5.5. Birliyə daxil olmaq üçün idarə heyətinə yazılı şəkildə müraciət edilir. Ərizəyə bir ay müddətində baxılır. Səsvermə nəticəsində idarə heyətinin üzvlərinin yarıdan çoxu bu məsələyə müsbət münasibətlərini bildirdikdə, ərizəçi Birliyin üzvü seçilmiş hesab olunur.
5.6. Birliyin üzvlərinə Birliyin ali orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş formada üzvlük vəsiqəsi verilir.
5.7. Birliyin üzvləri öz aralarında bərabərhüquqlu olub, aşağıdakı hüquqlara malikdirlər:
5.7.1. bu nizamnamədə və digər sənədlərdə nəzərdə tutulmuş qaydada təşkilatın idarəçiliyində iştirak etmək;
5.7.2. Birliyin hər hansı seçkili, o cümlədən rəhbər orqanına seçmək və seçilmək;
5.7.3. Birliyin fəaliyyətində və təşkil etdiyi tədbirlərdə iştirak etmək;
5.7.4. Birliyin rəhbər orqanlarının fəaliyyəti barədə məlumat almaq, fəaliyyətinə nəzarət etmək;
5.7.5. öz mənafelərinin müdafiəsinə kömək göstərilməsi üçün Birliyə müraciət etmək;
5.7.6. onun hüquq və vəzifələri ilə bağlı hər hansı məsələnin müzakirəsində şəxsən iştirak etmək, Birliyin müvafiq orqanlarına etirazını bildirmək və şikayət etmək.
5.8. Birliyin üzvü eyni zamanda iki seçkili orqanın üzvü ola bilməz.
5.9. Birliyin üzvü yalnız Birliyin müvafiq orqanları səlahiyyət verdikdə həmin orqanı təmsil edə və ya onun adından bəyanatla çıxış edə bilər.
5.10. Birliyin üzvləri aşağıdakı vəzifələri daşıyırlar:
5.10.1. Birliyin nizamnaməsinə, həmçinin əxlaq və etika normalarına əməl etmək;
5.10.2. Birliyin seçkili orqanlarının qərarlarını yerinə yetirmək;
5.10.3. nizamnamə tələblərinə riayət etmək;
5.10.4. Birliyin tədbirlərində iştirak etmək.
5.11. Birliyə üzvlük haqqının miqdarı Birliyin idarə heyəti tərəfindən müəyyən edilir.
5.12. Birliyə üzvlüyə aşağıdakı hallarda xitam verilir:
5.12.1. könüllü olaraq Birliyin üzvlüyündən çıxdıqda;
5.12.2. Birliyin üzvlüyündən çıxarıldıqda.
5.13. Birliyin üzvü aşağıdakı hallarda üzvlükdən xaric edilir:
5.13.1. Birliyin adına ləkə gətirən hərəkətlərə yol verdikdə;
5.13.2. mütəmadi olaraq Birliyin işində iştirak etməkdən boyun qaçırdıqda;
5.13.3. nizamnamə məqsədlərinə zidd hərəkət etdikdə.
5.14. Üzvlükdən, təsisçilikdən çıxarılma idarə heyətinin qərarı ilə həyata keçirilə bilər.
5.15. Birlik üzvünün həmin qərardan Birliyin ali idarəetmə orqanına və məhkəməyə şikayət etmək hüququ vardır.

6. BİRLİYİN TƏŞKİLATİ STRUKTURU VƏ İDARƏETMƏ ORQANLARI

6.1. Ümumi yığıncaq
6.1.1. Birliyin ali orqanı ildə bir dəfədən az olmayaraq çağırılan ümumi yığıncaqdır.
6.1.2. Ümumi yığıncaq Birliyin icra orqanının, təsisçilərdən birinin və ya üzvlərinin üçdə bir hissəsinin təşəbbüsü ilə çağırılır.
6.1.3. Birliyin təsisçilərinə və üzvlərinə yığıncağın yeri və vaxtı haqqında ən azı iki həftə əvvəl məlumat verilməlidir.
6.1.4. Ümumi yığıncağın səlahiyyətlərinə qanunvericilikdə başqa şərtlər müəyyən edilməmişsə, aşağıdakılar aiddir:
6.1.4.1. Birliyin nizamnaməsinin qəbulu və ona dəyişikliklər edilməsi;
6.1.4.2. Birliyin icra orqanlarının yaradılması və onların səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi;
6.1.4.3. Birliyin əmlakının formalaşması və istifadə prinsiplərinin müəyyən edilməsi;
6.1.4.4. Birliyin illik hesabatlarının və mühasibat balanslarının təsdiq edilməsi;
6.1.4.5. başqa təşkilatlarda iştirak və ittifaqların yaradılması;
6.1.4.6. Birliyin təftiş komissiyasının (müfəttişin) seçilməsi;
6.1.4.7. Birliyin fəaliyyətinin əsas istiqamətlərinin müəyyən edilməsi, onların yerinə yetirilməsinə dair plan və hesabatların təsdiq edilməsi;
6.1.4.8. filial və nümayəndəliklər də daxil olmaqla Birliyin fəaliyyətinin illik nəticələrinin, Auditor rəy və hesabatlarının təsdiq edilməsi;
6.1.4.9. Birliyin yenidən təşkili və ya ləğvi haqqında qərar qəbul edilməsi;
6.1.4.10. ləğvetmə komissiyasının təyin edilməsi, ləğvetmə balansının təsdiq edilməsi;
6.1.4.11. Birliyin icra orqanının rəhbərlərinin hesabatının dinlənilməsi.
6.1.5. Ümumi yığıncaq yalnız Birlik üzvlərinin yarısından çoxu iştirak etdikdə səlahiyyətli hesab olunur.
6.1.6. Ümumi yığıncaqda müzakirə olunan məsələlər haqqında qərarlar sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Hər bir üzv bir səsə malikdir. Nizamnamənin dəyişdirilməsi (ona əlavələr olunması) və təşkilatın ləğvi barədə qərarın qəbulu üçün 2/3 səs çoxluğu tələb olunur.
6.1.7. Birliyin fəaliyyətinə cari rəhbərliyi icra orqanı həyata keçirir.
6.2. İcra orqanı
6.2.1. İcra orqanı Birliyin sədrindən, onun müavinlərindən və digər şəxslərdən ibarət olan idarə heyətidir.
6.2.2. İdarə heyəti kollegial icra orqanı olub aşağıdakı səlahiyyətlərə malikdir:
6.2.2.1. Birliyin üzvlüyünə qəbul edir və üzvlükdən azad edir;
6.2.2.2. təklif və layihələr irəli sürür;
6.2.2.3. Birliyin filiallarını yaradır və nümayəndəliklərini açır;
6.2.2.4. Birliyin digər idarəetmə orqanlarının müstəsna səlahiyyətlərinə aid edilməyən bütün məsələləri həll edir.
6.2.3. İdarə heyəti üzvlərinin yarısından çoxu iştirak etdikdə səlahiyyətli hesab olunur və qərarları sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
6.2.4. İdarə heyətinin sədri, müavinləri və digər üzvləri Birliyin ümumi yığıncağı tərəfindən dörd il müddətinə seçilir.
6.2.5. Sədr:

 • Birliyi təmsil edir, onun adından müqavilələr bağlayır, etibarnamələr verir, ümumi yığıncağın və idarə heyətinin qərarlarının icrasını təşkil edir;
 • ümumi yığıncaq tərəfindən və nizamnamə ilə onun üzərinə qoyulan digər funksiyaları həyata keçirir.

6.2.6. Sədr müavini (və ya müavinləri):

 • Birliyin sədrinin təqdimatı əsasında birliyi təmsil edir;
 • Birliyin sədri müəyyən səbəblərdən öz vəzifələrini icra edə bilmədikdə onun səlahiyyətlərini həyata keçirir;
 • Ümumi yığıncağın və Nizamnamə ilə onun üzərinə qoyulan digər funksiyaları həyata keçirir.

6.3. Nəzarət-təftiş komissiyası (müfəttiş)
6.3.1. Birliyin vəzifəli şəxslərinin və üzvlərinin fəaliyyətinin nizamnaməyə uyğun olmasına, habelə Birliyin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirmək məqsədi ilə təftiş komissiyası (müfəttiş) seçilə (təyin edilə) bilər.
6.3.2. Birliyin təftiş komissiyasının (müfəttişin) təşkil edilməsi, tərkibi və fəaliyyət qaydası ümumi yığıncağın qərarları ilə müəyyən edilir.
6.3.3. Nəzarət-təftiş komissiyasının qərarları sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
6.3.4. Nəzarət-təftiş komissiyası Birliyin orqanlarından və üzvlərindən daxil olan müraciətlərə bir ay müddətində baxıb cavab verməlidir.

7. BİRLİYİN FİLİAL VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏRİ

7.1. Birlik Azərbaycan Respublikasının ərazisində və xaricdə filiallarını yarada, nümayəndəliklərini aça bilər.
7.2. Birliyin filialı onun olduğu yerdən kənarda təşkil edilir və fəaliyyətinin bir hissəsini həyata keçirir.
7.3. Birliyin nümayəndəliyi onun olduğu yerdən kənarda təşkil edilir, Birliyin maraqlarını təmsil edir və həmin maraqların müdafiəsini həyata keçirir.
7.4. Birliyin filial və nümayəndəliyi hüquqi şəxs deyil, Birliyin əmlakından pay alır və Birliyin Ümumi Yığıncağı tərəfindən təsdiq edilən Əsasnaməyə əsasən fəaliyyət göstərir. Filial və nümayəndəliyin fəaliyyətinə görə Birlik məsuliyyət daşıyır.
7.5. Filial və nümayəndəliklər Birliyin İdarə Heyəti tərəfindən verilən səlahiyyət daxilində fəaliyyət göstərirlər.

8. BİRLİYİN EHTİYAT VƏ DİGƏR FONDLARI

Birlik qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada ehtiyat (sığorta), amortizasiya, xeyriyyə və digər fondlar yarada bilər.

9. BİRLİYİN MALİYYƏ İLİ

9.1. Birliyin maliyyə ili, əgər təşkilat oktyabr ayının 1-dək qeydiyyata alınarsa, onun 1-ci hesabat dövrü dövlət qeydiyyatına alındığı tarixdən dekabrın 31-i də daxil olmaqla, oktyabr ayının 1-dən sonra qeydiyyata alınarsa isə 1-ci hesabat dövrü onun dövlət qeydiyyatına alındığı tarixdən növbəti ilin dekabr ayının 31-i də daxil olmaqla hesablanır.
9.2. Digər illər üçün maliyyə ili yanvar ayının 1-dən dekabr ayının 31-i də daxil olmaqla hesablanacaqdır.

10. HESABAT

10.1. Birlik müstəqil surətdə öz fəaliyyətini planlaşdırır və inkişaf perspektivlərini, istehsal və sosial inkişafın istiqamətlərini müəyyən edir.
10.2. Birlik öz fəaliyyətinin nəticələrinə görə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada və formada mühasibat və əməliyyat uçotu, statistik hesabat aparır, balans tərtib edir.

11. SIĞORTALANMA

Birliyin əmlakının, istehsal, maliyyə və digər risklərinin sığortası Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə məcburi sığorta nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, onun öz mülahizəsi ilə həyata keçirilir.

12. VERGİLƏR

Birlik Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş vergiləri ödəyir.

13. ƏMƏK MÜNASİBƏTLƏRİ

13.1. Birlikdə işəgötürmə və işdən azad etmə məsələləri, əmək rejimi, əmək haqqı, kompensasiyalar da daxil olmaqla bütün əmək münasibətləri əmək qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.
13.2. Əmək haqqı, Birliyin işçilərinin sosial təminatı məsələləri, məzuniyyətlərin verilməsi işçilərlə bağlanan əmək müqavilələri əsasında qanunvericiliyə uyğun qaydada həll edilir.

14. SOSİAL SIĞORTA VƏ TƏMİNAT

Birliyin işçilərinin sosial sığortası və təminatı Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.

15. BİRLİYİN YENİDƏN TƏŞKİLİ VƏ YA LƏĞV OLUNMASI

15.1. Birlik Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada yenidən təşkil və ya ləğv edilə bilər. Birliyin yenidən təşkili və ya ləğvi onun təsisçilərinin və ya Birliyin nizamnaməsi ilə vəkil edilmiş orqanın (Birliyin ümumi yığıncağının) qərarı ilə həyata keçirilə bilər.
15.2. Birliyin yenidən təşkili birləşmə, qoşulma, bölünmə, ayrılma və çevrilmə formalarında həyata keçirilə bilər:
15.2.1. Birliyin başqa təşkilatın ona qoşulma formasında yenidən təşkil edilməsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən onlardan birinin fəaliyyətinə xitam verilməsi haqqında qeydin hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinə daxil edildiyi andan sayılır;
15.2.2. Birliyin ayrılma və bölünmə formalarında təşkil edilməsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən onlardan birinin ayrılması haqqında və ya bölünən əşkilatın fəaliyyətinə xitam verilməsi haqqında və yeni qeyri-hökümət təşkilatlarının təsis edilməsi haqqında qeydlərin hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinə daxil edildiyi andan sayılır;
15.2.3 Birliyin çevrilmə formasında yenidən təşkil edilməsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən mövcud olan Birliyin ləğvi və onun əsasında yeni təşkilatın təsis edilməsi haqqında qeydlərin dövlət reyestrinə daxil edildiyi andan sayılır.
15.3. Birliyin yenidən təşkilindən sonra hüquq varisliyi ilə bağlı olan bütün məsələlər aşağıdakı qaydada həll olunur:
15.3.1. Birlik birləşmə formasında yenidən təşkil edildikdə təşkilatlardan hər birinin hüquq və vəzifələri təhvil aktına uyğun olaraq yeni yaranmış təşkilata keçir;
15.3.2. Birlik qoşulma formasında yenidən təşkil edildikdə qoşulan təşkilatın hüquq və vəzifələri təhvil aktına uyğun olaraq əvvəlki təşkilata keçir;
15.3.3. Birlik bölündükdə onun hüquq və vəzifələri bölünmə balansına uyğun olaraq yeni yaranmış təşkilatlara keçir;
15.3.4. Birliyin tərkibindən bir və ya bir neçə təşkilat ayrıldıqda yenidən təşkil edilmiş təşkilatın hüquq və vəzifələri bölünmə balansına uyğun olaraq onların hər birinə keçir;
15.3.5. Bir növdən olan hüquqi şəxs digər növdən olan hüquqi şəxsə çevrildikdə (təşkilati-hüquqi formanın dəyişməsi) yenidən təşkil edilmiş hüquqi şəxsin hüquq və vəzifələri təhvil aktına uyğun olaraq yeni yaranmış hüquqi şəxsə keçir.
15.4. Birliyin ləğvi onun mövcudluğuna və fəaliyyətinə hüquq və vəzifələri hüquq varisliyi qaydasında başqa şəxslərə keçmədən xitam verilməsi deməkdir. Birlik aşağıdakı hallarda ləğv edilə bilər:
15.4.1. Birliyin təsisçilərinin və ya nizamnamə ilə vəkil edilmiş orqanının (Birliyin ümumi yığıncağının) qərarı ilə;
15.4.2. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hallarda məhkəmənin qərarı ilə;
15.4.3. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş digər hallarda.
15.5. Birliyin ləğv edilməsi ilə bağlı bütün əmlak məsələləri Azərbaycan Respublikasının mülki qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada həll olunur.
15.6. Birliyin ləğvi zamanı büdcə ilə hesablaşmalardan və kreditorların tələbləri ödənildikdən sonra qalan əmlak qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada nizamnamə məqsədlərinə, bu mümkün olmadıqda isə dövlət büdcəsinə yönəldilir.

16. NİZAMNAMƏNİN QƏBULU, ONA ƏLAVƏ VƏ DƏYİŞİKLİKLƏRİN EDİLMƏSİ QAYDASI VƏ DİGƏR ŞƏRTLƏR

16.1. Birliyin təsisçiləri tərəfindən təsdiq edilmiş nizamnaməsi Birliyin təsis sənədidir. Birlik yaradılarkən nizamnamə təsis yığıncağında müzakirə edilir və səsvermə yolu ilə qəbul edilir.
16.2. Birliyin nizamnaməsinə əlavə və dəyişikliklər onun ali idarəetmə orqanının (Birliyin ümumi yığıncağının) qərarı ilə edilə bilər.
16.3. Birliyin nizamnaməsindəki əlavə və dəyişikliklər onların dövlət qeydiyyatına alındığı andan qüvvəyə minir. Birliyin nizamnaməsindəki əlavə və dəyişikliklərin dövlət qeydiyyatı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən həyata keçirilir.
16.4. Birliyin fəaliyyəti ilə əlaqədar olan, lakin bu nizamnamə ilə tənzimlənməyən məsələlər Birliyin üzvlərinin ümumi yığıncağının Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq qəbul etdiyi qərarla tənzimlənir.
16.3. Gələcəkdə bu nizamnamənin hər hansı müddəası qanunvericiliklə ziddiyyət təşkil edərsə, qanunvericiliyin müddəası tətbiq edilir.