Academy Express – 12.03.2022

JURNALLARDAN MƏQALƏLƏR

Profilaktik periferik lazer iridotomiya periferik ön sinexiyaları azaldır.

Bu açıq, randomizə edilmiş nəzarətli sınaqda tədqiqatçılar birincili qapalı bucaq (BQB) şübhəsi olan 480 iştirakçıda BQB və ya birincili qapalı bucaqlı qlaukomanın (BQBQ) qarşısının alınması üçün profilaktik periferik lazer iridotomiyasının (PLİ) effektivliyini araşdırdılar. Hər bir iştirakçının bir gözünə PLİ olunmuşdu, digər müdaxilə olunmayan göz isə kontrol göz rolunu oynayırdı. 5 illik müşahidədən sonra, BQB və BQBQ-ın birlikdə rastgəlmə nisbəti PLİ qrupu üçün 11.65/1000 göz və kontrol qrupu üçün 21,84/1000 göz təşkil etmişdir ki, bu da əsasən periferik ön sinexiyaların (PÖS) inkişafı ilə əlaqələndirilir. Müəlliflər, PÖS-ın ümumi aşağı inkişaf sürətini nəzərə alaraq, PLİ olunmadan müşahidəni məntiqli seçim hesab edirlər. Ophthalmology, February 2022

Diabetik retinopatiya cari və ya gələcək sistem neyrodegenerativ xəstəliyi proqnozlaşdıra bilər.

Parkinson xəstəliyi, Altsheymer xəstəliyi və ya koqnitiv pozğunluğu olan, təxminən 1,4 milyon xəstəni əhatə edən 27 tədqiqatın son sistemli ədəbiyyat icmalı və metaanalizi qeyd edilmiş neyrodegenerativ xəstəliklər və diabetik retinopatiya (DR) arasında potensial əlaqələri müəyyən etdi. DR həm sistem neyrodegenerasiya (müxtəlif məlumatlara əsasən), həm də neyrodegenerasiyanın daha gec dövrlərdə potensial inkişafı (çoxillik məlumatlara əsasən) ilə əhəmiyyətli dərəcədə əlaqəli olsa da, sistem neyrodegenerasiyanın şiddət dərəcəsinə təsir göstərməmişdir. Ophthalmology Retina, February 2022

İnfeksion konyunktivitlə bağlı internet üzrə axtarışların azalması, onun pandemiya zamanı azalmasını əks etdirir.

Tədqiqatçılar müəyyən ediblər ki, 2020-ci ilin mart ayından sonra təcili yardım şöbəsinin həkimləri tərəfindən qoyulan infeksion konyunktivit diaqnozu 37,3%, infeksion konyunktivitlə bağlı internet üzrə axtarış sorğularının sayı isə 34,2% azalıb. Buynuz qişa zədələnmələri, “uçan kölgələr” və fotopsiyalarla bağlı internet üzrə axtarışların və təcili müraciətlərin göstəriciləri pandemiyadan əvvəl olduğu kimi qalmışdır. Müəlliflər hesab edirlər  ki, onlayn axtarış nəticələri sosial məsafəyə riayyət olunma göstəricisi kimi qəbul edilə bilər. JAMA Ophthalmology, January 2022

Bəzi xəstələrdə rabdomiosarkomanın rezidual orbital kütlələri geri sorulur.

Orbital rabdomiosarkoması olan 27 xəstənin qeydlərini tədqiq edən retrospektiv araşdırma 9 xəstədə kimyaterapiya və ya şüa terapiyasından sonra rezidual kütlənin olduğunu aşkar etdi. Bu qrupdan olan 4 xəstədə müalicəyə qismən cavab alınmış, 5 xəstədə isə xəstəliyin stabil gedişi müşahidə olunmuşdu.3 xəstənin rezidual kütlələri 4,32 və 53-cü aylarda spontan geriyə sorulmuşdu. Yalnız 1 xəstədə ekzentrasiya tələb edən aktiv şiş qalmışdı. Tədqiqat həmçinin göstərdi ki, kimyaterapiyasının 12-ci həftəsindən sonra müalicəyə cavab verən xəstələr böyük ehtimalla tam cavaba nail olmuşdular. American Journal of Ophthalmology, February 2022

HSV ilə bağlı göz xəstəliklərinin təxminən dörddə biri katarakta əməliyyatından 1 il sonra təkrarlanır.

Yeni Zenlandiyanın oftalmologiya mərkəzlərindən birində herpes simpleks virusu (HSV) ilə bağlı uveit və keratit diaqnozu qoyulmuş 37 xəstənin (37 göz) katarakta əməliyyatından sonrakı nəticələrinə retrospektiv baxış kecirilmişdir. Xəstələrin təxminən 2/3-də buynuz qişada çapıqlar,1/3-də isə anamnezdə uveit var idi. Əməliyyatdan 3 ay sonra gözlərin 84%-də görmə itiliyi artmışdır. Bununla belə,əməliyyatdan 1 il sonra HSV ilə bağlı keratit, və ya uveit xəstələrin 23%-də təkrarlanmış, 5 ildən sonra isə bu rəqəm 46%-ə yüksəlmişdir.Təkrarlanan xəstəliyin inkişaf riski əməliyyatdan əvvəlki qüzehli qişanın transilüminasiya defekti,residivlərin sayı və əməliyyat öncəsi remisiya müddəti ilə mütənasiblik təşkil etmişdir. Journal of Cataract & Refractive Surgery, March 2022

Tərcümə etdi: Dr. Fatma Məmmədova

e-mail: fatmamammadova@mail.ru

 

JOURNAL STUDIES
Prophylactic laser peripheral iridotomy reduces peripheral anterior synechiae
In this open-label, randomized controlled trial, researchers investigated the effectiveness of prophylactic laser peripheral iridotomy (LPI) for preventing either primary angle-closure (PAC) or primary angle-closure glaucoma (PACG) in 480 participants with suspected PAC. Each participant received LPI in one eye while the fellow, nontreated eye served as control. After 5 years of follow-up, the incidence rate for PAC and PACG combined was 11.65/1000 eye-years for the LPI group and 21.84/1000 eye-years for the control group, mostly attributable to the development of peripheral anterior synechiae (PAS). The authors deem observation without LPI a reasonable option, given the overall low progression rate of PAS. Ophthalmology, February 2022
Diabetic retinopathy may predict current or future systemic neurodegenerative disease
A recent systematic literature review and meta-analysis of 27 studies enrolling nearly 1.4 million patients with Parkinson disease, Alzheimer disease, or cognitive impairment identified potential links between these neurodegenerative diseases and diabetic retinopathy (DR). While significantly associated with both systemic neurodegeneration (based on cross-sectional data) and the potential later development of neurodegeneration (based on longitudinal data), DR did not appear to impact the degree of systemic neurodegenerative severity. Ophthalmology Retina, February 2022
Decline in internet searches for infectious conjunctivitis mirrors its decrease during the pandemic
Researchers found that after March 2020, diagnosis by emergency department physicians of infectious conjunctivitis decreased 37.3%, while the frequency of internet search terms for infectious conjunctivitis decreased 34.2%. Rates of internet searches and emergency visits for corneal abrasions, floaters, or photopsias remained the same as before the pandemic. The authors suggest that online search metrics could provide measurements of compliance to social distancing. JAMA Ophthalmology, January 2022
Residual orbital masses of rhabdomyosarcoma resolve in some patients
A retrospective study that examined the records of 27 patients with orbital rhabdomyosarcoma found that 9 patients had a residual mass following chemotherapy or radiation therapy. Of that group, 4 had a partial response and 5 had stable disease. The residual masses of 3 patients spontaneously resolved at 4, 32, and 53 months. Only 1 patient retained an active tumor that required exenteration. The study also showed that patients who responded to treatment at 12 weeks of chemotherapy were more likely to achieve a complete response. American Journal of Ophthalmology, February 2022
Nearly one-quarter of HSV-related ocular disease cases recur 1 year after cataract surgery
A retrospective review looked at postoperative cataract surgery outcomes of 37 patients (37 eyes) diagnosed with herpes simplex virus (HSV)–related uveitis and keratitis at a single ophthalmology center in New Zealand. Approximately 2/3 had corneal scars, and 1/3 a history of uveitis. At 3 months following surgery, visual acuity had improved in 84% of eyes. However, 1 year after surgery, HSV-related keratitis or uveitis had recurred in 23% of patients, increasing to 46% after 5 years. The risk of developing recurrent disease was associated with a preoperative iris transillumination defect and the number of recurrences and time quiescent before surgery. Journal of Cataract & Refractive Surgery, March 2022