Qlaukoma – Sual 6

Michael Ahdoot M.D. | North Shore University Hospital, New York University School of Medicine

Tərcümə etdi: Dr. Nurlana Quliyeva
e-mail: dr.n.quliyeva@gmail.com

Şəkil 1. Korektopiya və qüzehli qişanın tam defekti.

Şəkil 2. Qüzehli qişanın stroması buynuz qişaya Şvalbe xəttindən öndə təmas edir. Bucaq arxitekturası zəif differensasiya olunur.

Şəkil 3. Mikrodontiya.

Şəkil 4. Cərrahi əməliyyatla göbəyin artıq dərisinin çıxarılmasından sonrakı vəziyyəti.

Anamnez

Bu şəkillər gözündə hipotenziv müalicə aparılan 23 yaşlı qadına aiddir.

Suallar və cavablar
1. Təxmin etdiyiniz diaqnoz nədir?
Cavab:

Aksenfeld-Riger sindromu. Ön seqmentin disgenezi, buynuz qişanın, qüzehli qişanın və ön kamera bucağının inkişafdan qalması. Arxa embriotokson Şvalbe xəttinin önə yerdəyişməsinə səbəb olub. Qüzehli qişada olan anomaliyanın Şvalbe xəttinə təsiri Aksenfeld anomaliyası adlanır. Aksenfeld sindromu qlaukoma və ekstraokulyar malformasiyalarla özünü biruzə verir. Aksenfeld anomaliyası və qüzehli qişanın arxa stromal hipoplaziyası Riger anomaliyasıdır. Qlaukoma belə xəstələrin 60 %-də rast gəlinir. Riger sindromunda da ekstraokulyar anomaliyalara rast gəlinir.

2. Bu patalogiyanın irsi rastgəlmə tezliyi necədir?
Cavab:

Adətən autosom-dominant olur. (75%),ancaq sporadik hallar da ola bilər.

3. Əsas okulyar əlamətləri nədir?
Cavab:

Aksenfeld-Riger sindromunda qlaukoma açıq bucaqlı qlaukoma ilə müqayisədə tibbi müalicəyə daha rezistentdir və daha intensiv terapiya tələb edə bilər. Qonioskopik müayinə çox vacibdir.

4. Bu patalogiya zamanı hansı ekstraokulyar anomaliyalara rast gəlinir?
Cavab:

Dental-diş (hipodontiya, mikrodontiya), fasial-üz (maksilyar hipoplaziya, burun əsasının geniş olması, telekantus, hipertelorizm), digər (göbək ətrafında dərinin qalınlaşaraq qopması, hipofiz vəzinin defekti) kimi anomaliyalar müşahidə olunur.

Cavablara bax