Ümumi oftalmologiya – Sual 6

Yichieh Shiuey, MD | Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Harvard Medical School

Tərcümə etdi: Dr. Firəngiz İbrahimova
e-mail: fibrahimova511@gmail.com

Şəkil 1.

Şəkil 1-2. Təkrarlanan irit diaqnozu qoyulan iki xəstədə qüzehli qişadakı dəyişikliklərin fotosu.

Şəkil 2.

Suallar və cavablar
1. Şəkildə gördüyünüz nədir və necə adlandırılır?
Cavab:

Koeppe və Busakka düyünləri. Koeppe düyünləri bəbək kənarında yerləşən kiçik düyünlərdir. Busakka düyünləri adətən daha böyük olur və qüzehli qişanın orta periferiyasında yerləşir.

2. Qüzehli qişadakı bu dəyişikliklərdə adətən hansı növ iltihab olur?
Cavab:

Qranulomatoz iltihab. Koeppe və Busakka düyünləri patoloji müayinədə qüzehli qişa qranulomasıdır.

3. İritə və qüzehli qişadakı yuxarıdakı dəyişikliklərə daha çox hansı xəstəliklərdə rast gəlinir?
Cavab:

Sarkoidoz, vərəm, sifilis və Voqt Koyanagi Harada Sindromu. Endemik ərazilərdə Laym xəstəliyi, cüzam, brüsellyoz da nəzərə alınmalıdır.

4. Qüzehli qişadakı kütlələrin differensial diaqnozu necə aparılmalıdır?
Cavab:

Xal, melanoma, metastaz, qüzehli qişa kistası, leyomioma, qüzehli qişanın piqment epitelinin şişi, iltihabi qranuloma ilə differensiasiya etmək lazımdır.

5. Yuxarıdakı kliniki görüntüyə rast gəlinərsə hansı müayinələr aparılmalıdır?
Cavab:

Qanın ümumi analizi, EÇS (eritrositlərin çökmə sürəti), ANT (antinuklear anticisim testi), PRP-Platelet-rich plasma (bol trombositli plazma), MHA-TP (treponema pallidum anticisimləri üçün mikrohemaqlütinasiya təhlili) və ya FTA-ABS – The fluorescent treponemal antibody absorption (flüoressein treponema anticisimlərinin udulması testi). Vərəmi yoxlamaq üçün dəri testləri və PPD – purified protein derivative (təmizlənmiş zülal törəməsi dəri testi), sarkoidozu inkar etmək üçün isə döş qəfəsinin rentgenoqrafiyası aparılır. Endemik zonalarda Laym titri nəzərə alınmalıdır.

Cavablara bax